ÖrményLátó / Jegyzetek Paradzsanovról

Geréb Anna
Jegyzetek Paradzsanovról

KAREN KALANTAR KÖNYVÉRŐLKaren Kalantar, aki kétkötetes Örmény Filmtörténetéről és monográfiáiról nevezetes, ezúttal helyesen tette, hogy könyve műfaját „jegyzetekként" aposztrofálja – ugyanis így teljes joggal vállalhatja azt a szubjektivitást, amely a rajongó lelkesedéséből árad.Megjegyzem, a műfajt én is igen kedvelem, mivel az esetek többségében szuggesztív – és ha elég következetes, akkor meggyőző erővel is bír. Mert az ember rajongása nem véletlen. A cél tehát nem több, és nem kevesebb, mint bebizonyítani: egy bizonyos művész iránti magánrajongás objektív igazságokon alapul.Nos, Kalantar irigylésre méltó szenvedéllyel birkózik a feladattal. Követve a jó öreg hagyományt, ő is alapos informatív életrajzi bevezetővel kezdi könyvét, azért, hogy később ezekből a tényekből vezessen le néhány fontos paradzsanovi sajátosságot. Megtudjuk például, hogy Paradzsanov nagymamája zeneművészeti főiskolát végzett zongorista, nagypapája pedig a tifliszi (tbiliszi) zenefőiskola igazgatója volt. A 20-as évek végén Jerevánba költöztek, mivel Grúziában felerősödtek az örmény kisebbség elleni hangok. Szergej (avagy Szarkisz, Szergo) szülei antikváriusokként szereztek szép vagyont – így válhatott a régi tárgyak gyűjtése és szeretete Paradzsanov gyerekkorának egyik legmélyebb élményévé.A másik „élmény" a börtön volt. A NEP-et2 követő kemény szovjet hatalom ugyanis nem nézte jó szemmel a „spekulációt", a házkutatások állandóak voltak, a családfenntartót meg időnként lecsukták. (Mondják, ülhetett volna vagy 20 évet is, ha minden kiszabott büntetését letöltötte volna. De általában elengedtek belőle valamennyit. Szergej viccelődött rajta: „Az apám, mint minden igazi szovjet dolgozó, négy év alatt teljesítette az ötéves terveket.")Paradzsanov a háborút megússza, felváltva jár a tbiliszi Vasútmérnöki Főiskolára és a helyi konzervatóriumba énekelni, 1945-ben elkerül a moszkvai zeneművészeti főiskola ének-tanszakára, ám neki ez is kevés, ellátogat a balettiskolába is. Még ugyanabban az évben átiratkozik a Filmművészeti Főiskolára, és mindent otthagy a rendezőkurzus kedvéért, ahol olyan mesterekhez kerül, mint az ukrán „népies" Igor Szavcsenko, majd annak halála után a szintén ukrán nagy filmköltő, Alekszandr Dovzsenko. Ezekben az években éri őt a szörnyű megrázkódtatás, amely paradox módon egy gyönyörű szerelemben gyökerezik: az egyik áruházban összeismerkedik az illatszerosztály eladónőjével, és azonnal beleszeretett. Hamarosan összeházasodnak – amivel egy ősi szokásjogot sértenek meg: a mátka ugyanis egy moldovai muzulmán kozáklány volt. A család hatalmas váltságdíjat követel, Szergejnek azonban nincsen pénze. A történet tragédiába torkollik: a lányt saját rokonai ölik meg, vonat elé lökik őt.A rémregénybe illő élettörténet folytatódik Kalantar könyvének lapjain, de közbeékelődnek az egyenetlenebb elemző részek. A szerző a korai, még nem jellegzetesen Paradzsanov-stílusú filmeken átsiklik, kihagyván a kínálkozó lehetőséget, hogy a kevésbé ismert munkákat felfedezze, és megkísérelje kimutatni bennük a nagy művek előzményeit. Ám ennek elvi oka van. Kalantar abból indul ki, hogy „a Paradzsanov-filmek főhőse maga Paradzsanov: a rendező a közönségben keresi lelki életének átérzőjét, esztétikai felfogásának megértőjét, mivel számára a filmjeiben feltáruló világ mindenekelőtt esztétikai tartalma miatt értékes". A könyv vezető gondolata ennek megfelelően: „Paradzsanov, saját filmjeinek filozófiájához, valódi alapgondolatához az általa a vászonra teremtett szépségen keresztül jut el".Márpedig a szépség csak 1964-től válik központi gondolattá, szervezőelvvé Paradzsanov életművében.3 Kalantar a legalaposabb analízist ennek megfelelően az Elfelejtett õsök árnyaival4 végzi, oly nagy sikerrel, hogy némely kritikus kollégák azt a filmmel azonos színvonalúnak tartják. Ez túlzás. Az elemzések többnyire a képek, jelenetek szavakba öntésében merülnek ki, gyakran a jelképek megmagyarázásának, feloldásának egyéni kísérletével – az értékelést a lelkendezéssel helyettesítve. A szerencsésebb példához tartozik a vörösló-álomkép megfejtése az Elfelejtett õsök árnyaiból: „Ez a halál... a vörös szín az igazság. Ez a látomás akkor jelenik meg a rendezőnek, amikor maga is meghal a hősével. A zseniálisan tehetséges alkotók valószínűleg különleges álmokat látnak, és nem úgy halnak meg, ahogy a közönséges emberek." Másik példája a „legparadzsanovibb Paradzsanov-filmből", A gránátalma színéből5 való: a vörös ruha a hősnőn – ez a szerelem tüze-lángja; a hős fekete ruhája – eme szerelem reménytelensége; a vörös átváltása feketére a hercegnő alakján – a szerelem összeomlása. A fehér csipke megjelenése – a magány sivatagjának megérzése, amely a költőre vár. A kép mögül felhangzó Szajat-Novaidézet felerősíti a jelenet színdramaturgiáját: „Te, tiszta tűz, a köpenyed tűz…" Vagy: a bárd a homokot a búzával keveri össze, földet szór a kenyérre. Aztán a költő alkarján megjelenik a fehér kakas, a másik kezében pedig a fehér rózsa. Lehet, hogy a rendező így akarta tolmácsolni Szajat-Nova egy versét a néző felé, lehet, hogy tárgyiasan, képileg igyekezett kifejezni a költő szerelmes lírájának kvinteszszenciáját – de az is lehet, hogy a jelenetet szabadon kell értelmezni, mint szabad pantomim-fantáziát a Szajat-Nova-témára. Ott van például a múmia-jelenet: mit jelent? Lehet, hogy pusztán antitézise a küldetés maradandóságának, mely gondolat Szajat-Nova költészetének lényege?Kalantar talál Paradzsanov esztétikájára egy érdekes művészettörténeti előzményt is. 1926-ban jelent meg először – majd közel 70 évvel később újra az Iszkussztvo Kinoban – Kazimir Malevics6 cikke: A képzõmûvész és a film. Valóságos prófécia ez – Malevics előre látta a „filmfestészet" jövőjét: „A színes fénysu gár minősége majdan lehetővé teszi, hogy a nézőből olyanfajta izgalmat váltson ki, mint a festmény az azt élvezőből a múzeumokban."
Malevics cikkében a filmnyelv fejlődésének különböző változatait feltételezi, és azt találja a legtermészetesebbnek, amelyben a festészet dominál, mivel szerinte „a film, természeténél fogva folytatója a töretlen festői vonalnak, amely szervesen összeköti a mozgóképet a kép-festővel". Megértette-e filmjének igazi értelmét maga a rendező, aki előszeretettel ismételgette, hogy nem érti, amit csinál? – teszi fel ezek után a kissé nagyképű kérdést Kalantar. És válaszol is rá: „Kétségtelen, hogy Paradzsanovnak tetszettek a saját filmjei, de el tudom képzelni, hogy nem fogta fel teljes mélységében értelmüket, helyesebben: nem gondolkozott el rajtuk. Ösztönösen alkotott, mindent alárendelve a szépség érzetének – ez pedig ösztönös érzés volt, és egyben világfelfogásának lényege is.Művészi természeti modelljei és teremtményei kizárólag esztétikai indítékokra mozognak. Keresik a szépet, miként a tudósok a tudományos vagy filozófiai igazságot. E modellek számára a szépség maga az igazság. A reális világ esztétikai tökéletlensége nem elégítheti ki őket, ezért kitalált világot teremtenek maguknak, ahol az egyetlen Istenség – a Szépség Törvénye."7Ha a rendező nem is egészen, de „hivatalos" kritikusai annál inkább felfogták a festői film „ideológiai veszélyét", amikor Paradzsanovot nacionalizmussal, formalizmussal vagy individualizmussal vádolták. A hatvanas években ez azonban nem volt már elég a letartóztatásához: valamilyen köztörvényes bűnbe is bele kellett őt keverni. S itt jön Kalantar legmerészebb állítása: Paradzsanovot a féltékeny, pontosabban a „nemzetközi sikereire irigy kollégák" és az azoknak dolgozó kritikusok rágalmazták meg, amikor feljelentés értékű, a „megfelelő helyre eljuttatott", de nyilvánosan csak huszonöt évvel később publikált „tanulmányt" írtak róla.8 Ebben a fő vád és egyben bizonyíték Paradzsanov könnyelmű – a humortalanok szemében hencegésnek tetsző – kijelentése volt, miszerint rengeteg drága ajándékot kapott külföldön, amit a határon nyilván átcsempészett. Azonban úgy látszik, ez mégsem volt elég tényszerű, mert a hivatalos vádiratban már más, kevésbé egzakt bűnök szerepelnek: „Sz. I. Paradzsanov – a Dovzsenko Játékfilm Stúdió dolgozója – amorális életvitelt folytat, lakása a züllés tanyájává vált, nemi megrontással foglalkozik. Az ukrán SzSzR Törvénykönyvének 123. paragrafusa alapján vonjuk felelősségre." Paradzsanovot 1973 decemberében tartóztatták le először, és 1977. december 31-én engedték ki Louis Aragon, Lilja Brik és sok nagynevű művésztársuk kitartó közbenjárásának eredményeképpen. (Aragon Brezsnyevhez volt hivatalos, hogy a Népek Barátsága Érdemrendet átvegye – a francia író ekkor hozta szóba nyomatékosan Paradzsanov ügyét a főtitkárnál.)Másodszor 1982 januárjában vitték el Paradzsanovot, ezúttal viszonylag rövid időre. Kéziratait elkobozták. Nemzetközi nyomásra szabadult, még ugyanez év végén. Természetesenmost is a főtitkáron, a grúz első emberen, Eduard Sevardnadzén múlt a dolog. A párttikár nem ismerte Paradzsanovot, nem is hallott róla. „Most szabadult egy ilyen nevű rendező, dolgoznia kellene" – súgták neki. Így – a Grú ziafilm stúdió akadékoskodása ellenére – Paradzsanov Sevardnadze engedélyével készíthette el A szurámi vár legendáját.9Ha Paradzsanov szabadlábon volt is, mégsem tehette azt, amit művészileg elképzelt. Ott van például a „Szajat-Nova ügy". A Központi Bizottságban eldöntötték: mivel a filmben nincs semmi, ami antikommunista lenne, engedélyezni kell, de meg kell változtatni a címet, mert Szajat-Nova a valóságban „nem ilyen volt", mondják. Ekkor Gevork Ajran, a Goszkino10 új helyi titkára javasolta A gránátalma színe címet. Paradzsanov nem tiltakozott. Mégis, a Goszkino csak húzta a bemutató idejét, amíg Jutkevics át nem vágta a filmet, azzal a felkiáltással, hogy közérthetőbb legyen. A film eredeti változatában időről időre feliratok jelentek meg a hős filozófiai gondolataival és kommentárjaival az életére vonatkozólag. Jutkevics eltávolította ezeket a feliratokat, és közelítette a filmet a cselekményes irodalmi forgatókönyvhöz. Aztán visszatett néhány táblát azok közül, amelyek a költő életét magyarázzák.Minden fejezetet – „A költő gyermekkora", „A költő ifjúsága" stb. – a hozzáillő Szajat-Nova versrészlettel illusztrált, amelyet az irodalmi forgatókönyvből emelt át. Egy kicsit húzott is a filmből, és felcserélt egy-két jelenetet. Paradzsanov – hiszik vagy sem – hálás volt érte, mert így legalább bemutatták a filmjét. Igaz, csak az úgynevezett „harmadik hálózatban", nagyon kis körben, kis kópiaszámban. Az eredeti változatot csak Örményországban forgalmazták.A „címkézés", az elbeszélés tematikus részekre való felosztása egyébként régi módszere Paradzsanovnak, már az Elfelejtett õsök árnyaiban is alkalmazza. „A feliratokkal a dramaturgiát húzom alá. Ezek nélkül nem tudok forgatni – nélkülük magam sem érteném a saját filmemet" – idézi a rendezőt Kalantar. Megfigyeli, hogy a dialógusok fokozatosan háttérbe szorulnak, már a Kijevi freskókban is az epizódok szinte kizárólag mozgásra, plasztikára épülnek. „Ebben a filmben, azt hiszem, a rendezőt elsősorban a kontrasztok, adott esetben hangi kontrasztok érdekelték. Az egész film kontrasztokra épült volna, ha befejezhette volna: a szerkezet, a színek, a típusok, a gondolatok kontrasztjára."Később a szerző így folytatja az érvelést: „A gránátalma színe egy »néma dialógus « ismét. A hagyományos értelemben vett dialógusokat a feliratok és a kép mögötti hangok helyettesítik, különálló mondatok és szavak hangzanak fel. A látható alakok szinte teljesen hangtalanok. A érzelmek bonyolult skáláját a színek váltakozása és váltásai fejezik ki." (Ebből mi, magyarok, nem sokat észlelhetünk a színehagyott kópia láttán.)Hasonlóképpen érdekesek a további esztétikai fejtegetések is: „Paradzsanovnál az egyszerű cselekmény gyakran rituálévá válik. A rendező hajlama a rituáléra a színház iránti erős vonzalmából táplálkozik. De ő a valóságban nem létező rituálét »idéz fel«, valamiféle új rítust alkot, jóllehet mindig ügyel arra, hogy a jelenet értelme és jelentősége világos legyen a néző számára.(...) A gránátalma színében a bibliai megjelöltség és az emberi állapot emblematikus mivolta összefonódik az etnikai hitelességgel – és mindez egyesül a rendező fantáziájában. A Paradzsanov filmek ünnepélyes formája így kapcsolódik össze láthatatlanul az emelkedett költői érzésekkel."Vagy: „A Gránátalma koreográfiájában sok van a színházból, de ez a teatralitás nem mond ellent a film természetének. Paradzsanovnál ugyanis ritka eredeti és szerves a festészet, a színház, a tánc és a filmszerűség összeolvadása. Valószínűleg ez Paradzsanov legnagyobb felfedezése. Ha az Õsök a festői filmművészet csodálatos példája, akkor a Gránátalma festői-táncos film mintadarabja".Kalantar további érdekes adalékkal erősíti meg a fenti gondolatmenetet: „Marina Berko, az Armenfilm zenei szerkesztője azt írta a Gránátalma forgatása idején, hogy a paradzsanovi gondolkodás zeneiségét nem lehet elválasztani festőiségétől, ezek egymást kiegészítve-feltételezve megismételhetetlen egységet alkotnak. A filmben a zenének központi szerepe van. A teljes zenei megformálás a rendező alkotása. Tigran Manszurjan zeneszerző dolga csak az volt, hogy professzionális jelleget adjon Paradzsanov zenei ötleteihez. Évekkel később maga a rendező is azt vallotta egy interjújában, hogy a Gránátalma zenéjét bizonyos mértékben ő maga szerezte."Kalantar kiemeli a Paradzsanov-filmek önéletrajzi ihletettségét. Például A gránátalma színében: „Nem vitás, hogy nagy rokonságot érezhetett hősével. Thomas Mann »allegorikus önéletrajznak« nevezné. Életrajzi motivációjú már önmagában a tárgy kiválasztása is: a tudósok kimutatták, hogy Szajat-Nova, Második Irakli udvari énekmondója, titokban szerelembe esett a cár húgával, Annával. Ez pedig halálos bűn volt egy alattvaló részéről… A szereplő kiválasztása sem volt véletlen. Nekem azt mondták, hogy a fiatal színész (Melkop Alekjan) hihetetlenül hasonlított a gyerek Paradzsanovra. (…) Paradzsanov beállításainak ismert mozdulatlansága pedig lehet, hogy a rendezőnek a régi fotográfiák és a tradicionális életmód iránti szeretetéből fakad." Nosztalgia és önirónia – ez is érdekes ötlet Kalantar munkájában. „Az Asik- Kerib11 fő stílus-meghatározó eleme a parodikus mivolta, iróniája. Vidám ez a film – mozgékonyabb is, mint az előzőek, hála a beállításokon belüli mozgásnak, valamint a cselekmény mozgalmasságának –, a története ironikus. A keleti egzotikumot nagymértékben parodizálja. Az irónia a fő dramaturgiai szál, amire fel vannak fűzve a jelenetek. Filmpoétikájának lényege a tragikomédia dramaturgiája és a festészet primátusa."Tanulságos Kalantar gondolatmenete Paradzsanov nemzeti hovatartozását illetően is: „Az Õsök, mint tudjuk, nem volt oroszra szinkronizálva, ami hasznára vált a filmnek, mert az ukrán szöveg jóvoltából megmaradt a hangatmoszféra természetessége. A Szajat Novában a feliratok részben örmények (a prózai szöveg), részben oroszok (a versrészletek). A hangzó dalok örmény nyelvűek, a kevés hallható szöveg pedig orosz, örmény szavakkal keverve. Az Asik-Keribben azerbajdzsáni beszéd szól. Az orosz fordítás hangalámondással van megoldva, szándékosan bonyolítva- gazdagítva a struktúrát, mintegy dialógust alkotva az eredeti szöveggel." Természetesen sok támadás érte mindezért Paradzsanovot. Védekeznie kellett: „Igen, én keresztény vagyok, ahogy az operatőröm, Albert Javurjan is az. Igaz, muzulmán filmet csináltunk... De hiszen ez a nyitottság jellemző az örmény kultúrára, nem?"S végül a credo: „Mindenki tudja, hogy nekem három hazám van: Grúziában születtem, Ukrajnában dolgoztam, és Örményországban akarok meghalni." Nos, ez utóbbi is sikerült neki. Franciaországból nagybetegen hazatérvén, a jereváni kórház intenzív osztályán hunyt el, 1990. július 20-ról 21-re virradólag. Örményországban, ahol az emlékei vannak – a személyes élmények és az életmű, amiből Kalantar kis kötete is összeállt.KÉPJEGYZÉK:


Szergej Paradzsanov: Az Utolsó Vacsora - a
"Jelenetek Mona Lisa életéből" sorozatból. 1989.
Térkollázs. Fa, papírkivágások, fonal, fém villák és
kanál, kagylók, gyöngyök, drótgyűrűk. 43,5x58x3 cm. A jereváni Paradzsanov Múzeum tulajdona. Köszönet
Zaven Szárgiszjan igazgatónak a szíves felajánlásért.
A múzeum hivatalos honlapja: www.parajanovmuseum.amJEGYZETEK
1 Kalantar, Karen: Ocserki o Paradzsanove. (Jegyzetek Paradzsanovról) Jereván, 1998, Gitutjun
Kiadó.
2 A NEP a Lenin által 1921-ben bevezetett új gazdasági mechanizmus, amely megpróbálja
érdekeltté tenni az embereket a termelésben, és piaci alapra próbálja helyezni a gazdaságot. A mezőgazdaságban
megszűnik a kötelező beszolgáltatás, helyette terményadót vezetnek be, de a fennmaradó
résszel a gazda rendelkezik; az iparban bevezetik a 8 órás munkaidőt, megszüntetik a munkakényszert,
társadalombiztosítási ellátást vezetnek be. A Párton belül ellenzik a NEP-et, mivel a szigorú
kommunizmusban mindez kicsit mégis a kapitalizmus felé mutat. Csak gazdaságilag engedélyezik, és
ezt is csupán átmenetileg, mivel attól tartanak, hogy társadalmi szervezkedés kereteként szolgálhat.
Lenin 1924-ben bekövetkezett halála után Sztálin követi őt posztján (bár Lenin nem javasolta őt).
Sztálin megszünteti a NEP-et, 1929-től indul az ötéves tervek programja; a mezőgazdaságban erőszakos
szövetkezetesítés zajlik, kötelező a beszolgáltatás, amely ismét éhínségeket von maga után, akárcsak
a NEP-et megelőző, az 1920-as polgárháborút követő időkben, amikor több millióan halnak
éhen a falvakban. Paradzsanov gyerekkora ebben a légkörben zajlik. (K. K.)
3 Ekkor Paradzsanov már túl van jó néhány filmen. 1951-es vizsgamunkája, a Moldvai mese
folklorisztikus jellegével kelt feltűnést: a vitézségről ábrándozó pásztorfiú alakját a maga készítette bábuval
„játszatja", valódi külső környezetben, így teremtve különös harmóniát a természetesség és a
színpadiasság között. Első hosszú filmjében, az 1954-es Andriesben ugyanezt a mesét eleveníti fel,
hús-vér szereplőkkel. Néprajzi- és portréfilmek után (Dumka, Aranykezek, Natalja Uzsvij – 1957-ből
mindhárom), állítólag jellegtelen, sematikus műfilmek következtek – de ezeket azóta sem látta senki,
úgyhogy ideje lenne ellenőrizni a hajdani sommás ítéleteket. Az elsõ legény („kolhozvígjáték" 1958-
ból), Ukrán rapszódia (karriertörténet, háborús emlékekkel és szerelemmel, 1961), Egy virágszál a kövön
(a donyeci sztyeppén virágzó bányászváros „terem" a lelkes ifjúmunkások keze nyomán, 1962).
(Geréb Anna: Börtöntárgyakból filmkockák. Filmkultúra, 1998.)
4 A gyakran „hucul Rómeó és Júlia" történetként emlegetett film 1964-ben látott napvilágot.
(K. K.)
5 Paradzsanov egyik legismertebb filmje a 18. századi örmény asug, az énekmondó Szajat-
Nova életéről szól – megsejthető, a rendező festői filmpantomimja önéletrajzi metafora is egyben. A
szovjet hatalom akadályozza a forgatást. Paradzsanov, belefáradva előző filmje, a hatalom által leállí88
tott Kijevi freskók forgatásába, Andrej Tarkovszkij barátja üldöztetésébe, végleg vissza akar vonulni.
Baszkakovhoz, a nagy hatalmú filmminiszterhez intézi elkeseredett sorait: „Két hónapos meghosszabbítás
után, augusztus 16-ára kijelöltek egy forgatási napot, amely azonban klinikailag kudarcba fulladt.
Követelem, hogy azonnal állítsák le a filmet, és én a magam részéről végleg kivonulok a filmgyártásból.
Elég nekem a Kijevi freskók kudarca és Tarkovszkij üldözése. Paradzsanov." Erejéből annyira futja
mindössze, hogy a Szajat Novából összevágjon egy pozitív kópiát. Azonban csak a Szergej Jutkevics által
„kijavított" (azaz: megcsonkított), és 1969-ben A gránátalma színe címen forgalomba hozott változat kerülhetett
a nézők elé. (Geréb Anna: Börtöntárgyakból filmkockák. Filmkultúra, 1998.)
6 Kazimir SzeverinovicsMalevics (1878–1935) lengyel-belorusz származású festő és művészetteoretikus.
Gyerekkorát a kulturális központoktól távol, különböző cukorrépa-ültetvények szomszédságában
töltötte, mivel apja cukorgyári vezető volt, így 12–13 éves koráig mit sem tudott a professzionális
művészetekről. De a paraszti naiv művészet végigkísérte egész gyerekkorát – később bizonyosodik
be, mennyire meghatározó élmény ez életében. Később a geometriai absztrakt festészet orosz úttörője
lesz: az ő nevéhez fűződik a szuprematizmus képzőművészeti irányzata, amelynek kiáltványát 1915-ben
fogalmazta meg és adta közzé egy brosúrában – az irányzat Oroszországban az 1915–16-os években
bontakozik ki.Malevics szuprematista elméletét A tárgynélküli világ című könyvében körvonalazza. (A
tárgynélküli világ. Budapest, 1986, Corvina.) „A szuprematista vászon ablak, amelyen át az életet tudomásul
vesszük" – írja. Felfogásában a szuprematizmus mint egy minden tárgyi vonatkozást elvető
geometrikus absztrakció jelenik meg – az irányzatot a végletekig letisztult geometriai formák használata
határozza meg. Jóval később, 1927-ben sikerül megalapoznia nemzetközi hírnevét is, lengyelországi,
németországi utazásával – ám nem sokkal hazájába való visszatérése után, amikor a sztálini rezsim
a „burzsoá" művészet ellen fordul, a művészetelméletével magára maradt Malevicset is üldözni
kezdik. Egyre messzebb kerül a kommunista ideológiától, sok művét elkobozzák és megsemmisítik,
1930-ban le is tartóztatják. Visszavonultan, szegénységben hal meg Leningrádban. (K. K.)
7 A szimbólumokkal, bibliai és történelmi utalásokkal zsúfolt, szűkszavú filmlátomást valóban
nehéz pontosan megfejteni, mégis lebilincsel. Michelangelo Antonioni így vélekedik a filmről:
„Vannak filmek, amelyeket sehogy sem tudok végig megérteni. Csak azt mondhatom róluk, hogy
szépségükkel elvarázsolnak. Hiszen a szépség és az egyszerűség nem mindig azonosak. Például A gránátalma
színe is lenyűgöz szépségének tökéletességével. De ennek a filmnek a szépsége, amely hatalmába
kerít, és teljes egészében elnyel minket – egyáltalán nem az egyszerűség." (Geréb Anna: Börtöntárgyakból
filmkockák. Filmkultúra, 1998.)
8 Inna Szolovjeva és Vera Sitova filmkritikusok okozták Paradzsanov vesztét: a gyanút keltő
írást csupán 1989-ben hoztak nyilvánosságra az Iszkussztvo Kinoban. (K. K.)
9 A film 1984-ben készült el, és a kelet-európai népeknél gyakori építőáldozat-mondakör
(Kőműves Kelemen, Manole Mester) grúz megfelelőjét dolgozza fel. (K. K.)
10 A Szovjetunió filmművészetét felügyelő szerv. (K. K.)
11 Az 1988-ban elkészült Asik-Kerib szabad feldolgozása Mihail Jurjevics Lermontov (1814 –
1841) híres elbeszélő költeményének, a Démonnak. A film fő alakja egy asug (vagy ásik), akárcsak
Szajat-Nova, a grúz királyi udvar énekmondója A gránátalma színében – a főszereplő személye mindkét
esetben a Költő (tágabb értelemben véve: az alkotóművész) allegóriája. Paradzsanov ezt a filmjét
Andrej Tarkovszkij emlékének ajánlotta. (K. K.)Kinyomtat
        
E-mailben tovább küldi


A szerzőről:

Geréb Anna


Az adatbázis nem tartalmaz hasonló bejegyzéseket.

Copyrights 2014 Látó Szépirodalmi Folyóirat.