Kis Lírai Antológia / Nyolcszáz éves új költészet

Jánosházy György
Nyolcszáz éves új költészetAz ibéri félsziget észak-nyugati szögletében, Portugália fölött, kétoldalról az Atlanti-óceántól határolva fekszik Galícia földje: kicsi híján harmincezer négyzetkilométeres terület, két és háromnegyed millió ember lakja, több mint kilencven százalékban galego, spanyol helyesírással: gallego. A Pireneusokon innen inkább csak székvárosa, Santiago de Compostela került be a köztudatba, az évenként oda irányuló tömeges zarándoklat révén ismerik – de tudnunk kell róla, hogy fontos szerepet játszott az európai műköltészet középkori kialakulásában.A spanyol koronához tartozik, de saját kultúrája, saját nyelve van. Ez a galego nyelv a hazájában is többféleképpen beszélt portugálnak egy sajátos változata; sok nyelvész egyszerűen nyelvjárásnak tekinti, a galegók önálló nyelvnek hirdetik, külön szabályokat dolgoztak ki számára, mármint akadémiai formája számára, mert négy tartományra oszló országukban, amely nagyjából akkora, mint Belgium, több jól megkülönböztethető nyelvjárása van. Eredetét tekintve, a portugálból vált le Ibéria viharos történelmének távoli századaiban. Irodalmuk, kultúrájuk is sokáig közös; a galego irodalomtörténet legfényesebb korszaka volt ez.A költészet síkján kezdődik ez az irodalom, a 12. század vége felé, jóval a két nyelv szétválása előtt – és jóval a később oly csodálatosan kibontakozó spanyol költészet előtt. Mert a félsziget északi, északnyugati és nyugati része, egy rövid időszakot nem számítva, mentes marad a mór megszállástól és ennek kulturális hatásától, önálló szellemiségének építéséhez kezdhet, amikor a spanyol nyelvű területek még legnagyobb részt mór uralom alatt vannak.Provence termékeny földjének független, gazdag és kifinomult udvaraiban alakul ki Európa népvándorlások utáni első nagy költészete, a trubadúrok lovagi lírája. A santiagói kegyhely, a zarándokok útján és a 11. században a félszigetre betelepedett clunyi szerzetesek közvetítésével ez a trubadúr-líra hamarosan eljut a leóni királyság (amelynek Galícia is része ekkor) és az 1157-ben ebből önálló királyságként kiváló portugál grófság területére, és nyomban követőkre talál. A galego-portugál trubadúrok provanszál minta nyomán indulnak el, de az mindinkább a luzitán lélekhez idomul. Legjellemzőbb megnyilatkozása a cántiga de amigo, a szerelmes nő szájába adott vágyódó vagy panaszos dal. Igen, kissé nőiesen lágy ez a luzitán lélek, különösen akkor érezhetjük, ha összemérjük a szomszédos spanyolság férfiasan kemény lelkiségével; a galego-portugál nyelv is elfolyósan lágy (érdekes, mennyire más a brazil!), a spanyol érces és élesen körvonalazott. A galego költészet mindenkori legnagyobb alakja nő volt; feltűnő, hogy mai költőinek sorában is milyen sok a nő.E költészet III. (Szent) Ferdinánd király idejében éri el csúcspontját. Fia, a Bölcsnek nevezett X. Alfonz, már León és a nagyrészt visszahódított Kasztília királya, mint apja is, de galego-portugál nyelven írja a 427 darabból álló, négy kódexben megőrzött Szűz Mária-énekeket, amelyeket e költészet legértékesebb emlékei között tart számon az irodalomtörténet. De csak a verseket: a líra nyelve (a hagyomány, de talán még inkább természete folytán) még sokáig a galego-portugál marad (ezen a nyelven szűrődik be és teremt gazdag galego-portugál elbeszélő költészetet az úgynevezett breton ciklus: Artúr király, Trisztán, a Szent Grál legendás története), de az ekkor születő – még javarészt csak tudományos – prózáé, a reconquista növekvő sikereivel, új területek felszabadításával érthető módon egyre fontosabb szerephez jutó spanyol, amelyet X. Alfonz a királyság hivatalos nyelvévé tesz. A 14. és 15. század fordulóján az utolsó trubadúrokkal véget ér a galego-portugál költészet; közben lényegében végbement a két nyelv különválása is.Galícia – rövid időszakot leszámítva – mindig többé-kevésbé spanyol koronához tartozott, több-kevesebb önállósággal. De miután a IV. Henrik halálát követő trónviszályban a galego nemesség Izabella ellen fordult, a kasztíliai nemesség támogatásával 1474-ben trónra került I. (Katolikus) Izabella valóságos bosszúhadjáratot indít a galego nemzet ellen; Galícia viszonylagos önállóságának, nemcsak politikai: szellemi önállóságának is, ezzel évszázadokra vége szakad. A következő hosszú korszakban jóformán csak a népköltészet tartja fent valamelyest a galego hagyományt, a műköltészet a kor nagy hatású, rendkívül gazdag és értékes spanyol terméséből ihletődik – többnyire spanyolul.A kétnyelvűség egyébként jellemző és mondhatni természetes tartozéka a spanyolországi nemzetiségek történetének. Elkerülhetetlen jelenség a spanyol nacionalizmus nagy pillanataiban, mint az egységes Spanyolország létrehozása, az agresszív terjeszkedés, vagy a Franco-rezsim. Ilyenkor a kétnyelvűség segítheti a költőt, írót, hogy megmaradjon költőnek, írónak. Két nyelven ír, barátságosabb korban, a nagy galego költőnő, Rosalía de Castro is – többször spanyolul. Olyan hagyománnyá fejlődött ez, amely ma is eleven Galícia irodalmi életében, amikor nem sugallja a gyökeresen megváltozott politikai és társadalmi helyzet. Érthető módon elsősorban az idősebb nemzedékeknél láthatjuk, de nem ritkaság fiatalabbaknál sem.A romantika korában egy liberálisabb áramlat felvirágoztatja a galego nemzeti kultúrát, megszületik a galeguismo, a Resurdimento Literario (Irodalmi Feltámadás) mozgalma szárnyakat ad a nyelvművelésnek, nyelvvédelemnek, megjelennek az újabb idők első jelentős költői – köztük a legnagyobb: Rosalía –, egy nemzeti öntudattól áthatott irodalom megteremtői. A második spanyol köztársaság fennállásának rövid idejére ismét lendületet ad az autonómiát nyert Galícia saját kultúrájának, önálló törekvéseinek. De a polgárháború végeztével beköszöntött Franco-diktatúra történelmének talán legsötétebb korszakába dönti évtizedekre Galícia népét. 1975, a diktátor halála után derül ki fölötte végre az ég.Visszanyert autonómiájában, szinte a semmiből kiindulva, újra kell kezdeni mindent, megteremteni a szükséges intézményeket, az eredményes munka, az előrelépés eszközeit. Az egyetemes lelkesedés lázas ütemében jönnek létre ezek az intézmények, a tartományi kormánytól és parlamenttől a Királyi Galego Akadémiáig. Persze még elég sok a bizonytalanság a nyelv újonnan kanonizált szabályainak mindennapi alkalmazásában, az esztétikai tájékozódásban; az irodalom, főként a líra, még – néha kissé kapkodva – keresi profilját, egymás mellett látunk évszázados példákra visszatekintő és avantgárd szellemben fogant verseket. No, de másutt, így nálunk sem ritkaság manapság az ilyesmi: a kor már régóta képtelen saját stílust kigyöngyözni.A távoli Galícia kiadványai nem igen jutnak el ide Európa legvégéről, Herkules oszlopaitól. Jórészt az internetről kellett összegyűjtenem az anyagot, nincs hát rendszer és tervszerűség a válogatásban, csupán személyes viszonyulás – de azt hiszem, így is bepillantást nyújt egy valaha fényesen indult, és hosszú elakadások után lázasan újraindult költészetbe. És mindenképpen úttörés: nálunk még csak néhány elszórt példából ismert területet nyit meg a magyar olvasó előtt.Az itt közölt anyag felülválogatás egy készülő kis kötetből.


Kinyomtat
        
E-mailben tovább küldi


A szerzőről:

Jánosházy György


A szerzőtől még

   Galego költők


Copyrights 2014 Látó Szépirodalmi Folyóirat.