Álláshirdetés

LátóOnline
2015.01.22
UPDATE: Rezultatul concursului

Borderou de notare la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant: Consilier, clasa I, grad profesional superior

Numele si prenumele candidatului: Orzán Ilona
Comisia de examinare:
Szabó Róbert Csaba. Proba scrisa: 9,50; Interviul: 9,80.
Vida Gábor. Proba scrisa: 9,50; Interviul: 9,60.
Petruta Lucian. Proba scrisa: 9,40; Interviul: 9,50.
 
Media: Proba scrisa: 9,47 si Interviul: 9,63.

Punctajele stabilite de comisia de examinare sunt de maxim 10 puncte pentru Proba scrisa si maxim 10 puncte pentru Interviu.
Sunt declarati admisi candidatii cu media de minim 5 puncte.


A Látó Szépirodalmi Folyóirat szerkesztősége versenyvizsgát hirdet gazdasági ügyvivő munkakör betöltésére. A versenyvizsga 2015. február 23-án 11 órakor lesz a Látó szerkesztőségében (Tusnád u. 5, Marosvásárhely). Jelentkezni 2015. február 16-áig lehet László Gyöngyvérnél a megadott címen, 9-12 óra között. Telefon: 0265-267-091. A jelentkezés feltételei: 

ANUNT

UPDATE: Cererea cu nr. 17/13.02.2015. a fost acceptata de catre comisie.

Redactia Revistei „LÁTÓ" din Tg.Mures
 anunta CONCURS pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului vacant de CONSILIER SI (contabil sef) in data de 23 februarie 2015, ora 11.

I: CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
– cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
– cunoasterea limbii romane, scris si vorbit;
– varsta minima reglementata de prevederile legale;
– capacitate deplina de exercitiu;
– stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
– indeplinirea conditiilor de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
– candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de servicii sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

II. CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
– Absolvire cu diploma de licenta a unei institutii de invatamant superior in domeniul „economic si/sau finante".
– Vechime in specialitate de minim 3 ani.
– Constituie avantaj experienta in contabilitatea bugetara.
– Constituie avantaj cunoasterea limbii maghiare.

III. ACTELE NECESARE IN VEDEREA PARTICIPARII LA CONCURS:
– Cerere de inscriere la concurs, adresata conducatorului institutiei;
– Copia actului de identitate;
– Copiile actelor care sa ateste nivelul de studii, si alte acte care atesta efectuarea unor specializari;
– Document care atesta vechimea in specialitate si in contabilitatea bugetara (dupa caz);
– Copia carnetului de munca, conform cu originalul sau adeverinta care atesta vechimea in munca;
– Cazier judiciar;
– Curiculum Vitae;
– Adeverinta medicala care se ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de medicul de familie valabil 60 de zile).
    Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica „pentru conformitate cu originalul" de catre secretarul comisiei de concurs.

IV. CALENDARUL CONCURSULUI

Inscrierile – vor avea loc pana in data de 16 februarie 2015.

Etapa I: Studierea si selectia dosarelor – va avea loc in data de 16 februarie 2015, ora 12. Rezultatul selectiei dosarului va fi afisat la sediul institutiei si pe
site-ul acesteia in data de 17.02.2015, ora 10.00.

Etapa II. Concursul se va desfasura in 2 (doua) probe:
– Proba scrisa, la sediul institutiei, in data de 23 februarie 2015, ora 11. Durata probei scrise: 2 ore.
– Interviul in aceeasi zi, la ora 13.

Rezultatele probei scrise si ale interviului vor fi afisate in 24 februarie, ora 10.

Eventualele contestatii pot fi depuse pana la 18.02.2015, ora 12, pentru rezultatele etapei de selectionare a dosarelor, si pana la 25 februarie, ora 12, pentru rezultatele probei scrise si al interviului.

Afisarea rezultatelor finale – 26 februarie 2015, ora 12.

Informatii suplimentare la telefon: 0265-267091.

V. BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului de consilier

1. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in M. Of. nr. 48/14.01.2005.
2. Ordinul nr. 1917 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice. Planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Legea nr. 22/1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii. (M. Of. nr. 182/18.11.1969).
4. Legea nr. 500/2002, privind finantele publice (M. Of. nr. 597/13.08.2002).
5. OMFP nr. 522/2003, Norme de organizare a controlului financiar preventiv. (M. Of. nr. 320/13.05.2003).
6. Ordin MFP nr. 912/2004, pentru modificarea Normelor metodologice generale, referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul nr. 522/2003. (M. Of. nr. 627/09.07.2004).
7. Legea – cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.
8. Legea nr. 285/2010, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.
9. Decret nr. 209/1976, pentru aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa (B. Of. nr. 64/06.07.1976.).
10. Ordin nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
11. O.G. nr. 119/1999, privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata in M. Of. nr. 799/12.12.2003.
12. OUG nr. 34/2006, Contracte de achizitii publice. (M. Of. 418/15.05.2006). Ordonanta de urgenta nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea si completarea Ordonantelor de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, M. OF. nr. 676 din 4 octombrie 2007.
13. OMFP nr. 1792/2002. Norme metodologice privind A.L.O.P. (N. Of. nr. 37/23.01.2003).
14. Ordin nr. 2021/2013 pentru modificarea si completarea Nornelor metodologice privind organizaea si conducerea contabilitatii institutiilor publice. Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005).

            Comisia:

        Presedinte: Szabó Róbert Csaba           
        Membru: Vida Gábor       
        Membru: Delegat CJM       

Témával kapcsolatos cikkek

LIJ 124. 

2024.06.04
LátóOnline

FöldLátó - lapszámbemutató

2024.05.14
LátóOnline

Nádas Péter szerzői estje - LIJ 123.

2024.05.08
LátóOnline