Álláshirdetés / Anunt concurs pt. ocuparea postului vacant

LátóOnline
2019.12.23

ANUNT

Redactia Revistei "LÁTÓ" din Tg.Mures
anunta CONCURS
pentru ocuparea pe perioada nedeterminata
a postului vacant de REDACTOR DE RUBRICA
in data de 21 ianuarie 2020, ora 11.

I. CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
- cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Econmic European si domiciliul in Romania;
- cunoasterea limbii romana, scris si vorbit;
- varsta minima reglementata de prevederile legale;
- capacitatea deplina de exercitiu;
- stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
- indeplinirea conditiilor de studii si dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
- candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de servicii sau in legatura cu erviciul, care impiedica infapturea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

II. CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
- activitate literara de limba maghiara;
- publicatii in presa, de specialitate, cel putin 20 de articole, lucrari;
- cunoasterea aprofundata a limbii romane si a unei limbi de larga circulatie;
- studii superioare absolvite cu diploma de licenta;

Dosarele se depune pana in data de 10 ianuarie 2020, personal la redactia LÁTÓ, intre orele 9-13, acte necesare: carte de identitate (copie), diploma (copie), curriculum vitae, adeverinta medicala.
Concursul se va desfasura in data de 21 ianuarie 2020, la redactia LÁTÓ (Tg.Mures, str. Tusnad nr. 5), ora 11.
Bibliografie: Gyurgyák János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve (Osiris, 2005).
Este necesar cunoasterea literaturii maghiare contemporane.

III. ACTELE NECESARE IN VEDEREA PARTICIPARII LA CONCURS:
- Cerere de inscriere la concurs, adresata conducatorului institutiei;
- Copia actului de identitate;
- Copiile actelor care sa ateste nivelul de studii, si alte acte care atesta efectuarea unor specializari;
- Cazierul judiciar ca nu are antecedente penale care sa-i faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
- Curriculum Vitae;
- Adeverinta medicala, care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de medicul de familie.
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica "pentru conformitae cu originalul" de catre secretarul comisiei de concurs.

IV. CALENDARUL CONCURSULUI
Inscrierile - vor avea loc pana in data de 10 ianuarie 2020, ora 13.

Etapa I.: Studierea si selectia dosarelor - va avea loc in data de 15 ianuarie 2020, ora 11.
Rezultatul selectiei dosarului va fi afisat la sediul institutiei si pe site-ul acesteia in data de 16 ianuarie 2020.

Etapa II.: Concursul se va desfasura in 2 (doua) probe:
- Proba scrisa, la sediul institutiei, in data de 21 ianuarie 2020, ora 11. Durata probei scrise: 2 ore.
- Inteviu in 24 ianuarie 2020, la ora 11.
Rezultatele probei scrise si ale interviului vor fi afisate in 27 ianuarie 2020.

Eventuale contestatii pot fi depuse pana la 17 ianuarie 2020, ora 12, pentru rezultatele etapei de selectionare a dosarelor, si pana la 28 ianuarie 2020, ora 12 pentru rezultatele probei scrise si al interviului.

Afisarea rezultatelor finale - 29 ianuarie 2020, ora 12.

Informatii suplimentare la telefon: 0265-267091, 0365-801946.

V. BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI
Gyurgyák János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve (Osiris, 2005.)
Este necesar cunoasterea literaturii maghiare contemporane.

Comisie:
Presedinte: Szabó Róbert Csaa
Membru: Demény Péter
Membru: Delegat CJM

Relaţii suplimentare la sediul: redactiei LÁTÓ, persoană de contact: László Gyöngyvér telefon: 0751-774443, E-mail : gyongyilaszlo@hotmail.com.

 

 

 

 

 

Témával kapcsolatos cikkek

Anunț important!

2023.05.18
LátóOnline

Anunţ

2023.05.01
LátóOnline

Álláshirdetés

2023.05.01
LátóOnline