ANUNȚ

LátóOnline
2023.02.28

ANUNȚ

Redacția Revistei „LÁTÓ" din Tg.Mureș
anunță CONCURS
pentru ocuparea pe perioada nedeterminată
a 2 (două) posturi vacante de REDACTOR gradul II.
în data de: 21.03.2023 ora 10.

I: CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
– cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparăinând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
– cunoașterea limbii maghiare, române, scris si vorbit;
– vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– capacitate deplină de exercițiu;
– stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
– îndeplinirea condițiilor de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
– candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru săvârsirea unei infracțiuni contra umanitații, contra statului ori contra autorității, de servicii sau in legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

II. CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
- activitate literară de limbă maghiară - publicații în presă, volum (proză, versuri, eseu);
- cunoșterea aprofundată a limbii maghiare, române și a unei limbi de largă circulație;
- experiență în domeniul presei culturale scrise (cel puțin 1 an vechime);

- studii superioare umanistice și arte (filologie si culturale);

- examenul se va susține în limba maghiară.
Dosarele se depun pînă în data de 13.03.2023, personal la redacția Látó, între

orele 8–16.

Acte necesare:

       - Formular de înscriere (anexa 2.),

       - carnet de identitate (copie),

       - studii (copie),

       - carnet de muncă/adeverință pt. perioada lucrată (copie),

       - cazier,

       - adeverință medicală,

       - curriculum vitae (anexa 3.) 

Concursul se va desfășura în data de 21.03.2023, la redacția Látó (Targu Mures, str. Tusnad, nr. 5.), ora 10. 

III. ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURS:

– Cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului instituției;
– Copia actului de identitate;
– Copiile actelor care să ateste nivelul de studii, și alte acte care atestă efectuarea unor specializări;

– Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atesta vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

– Cazierul judiciar că nu are antecedente penale care să-i facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– Curiculum Vitae;
– Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata de medicul de familie valabil 60 de zile).

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă insoțite de documentele originale, care se certifica „pentru conformitate cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.

IV. CALENDARUL CONCURSULUI

Înscrierile – vor avea loc până în data de 14.03.2023, ora 16.

Etapa I: Studierea și selecția dosarelor – va avea loc în data de 15.03.2023, ora 10 Rezultatul selecției dosarului va fi afișat la sediul instituției și pe
site-ul acesteia în data de 15.03.2023, ora 16.00.

Etapa II. Concursul se va desfășura în 2 (două) probe:
– Proba scrisă, la sediul instituției, în data de 21.03.023, ora 10.

 Durata probei scrise: 2 ore.
– Interviul în aceeași zi, la ora 14.

Rezultatele probei scrise și ale interviului vor fi afișate în 22.03.2023, ora 11.

Eventualele contestații pot fi depuse până la 16.03.2023, ora 16, pentru rezultatele etapei de selecționare a dosarelor, și până la 22.03.2023, ora 16, pentru rezultatele probei scrise și al interviului.

Afișarea rezultatelor finale – 24.03.2023, ora 11.

Informații suplimentare la telefon: 0770-172.028

V. BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI
Gyurgyák János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve (Osiris, 2005.) 

Virágvölgyi Péter: A tipográfia mestersége számítógéppel Osiris, 2001)
Este necesară cunoașterea literaturii maghiare contemporane și în special activitatea revistei Látó.

 

Témával kapcsolatos cikkek

Anunț important!

2023.05.18
LátóOnline

Anunţ

2023.05.01
LátóOnline

Álláshirdetés

2023.05.01
LátóOnline