Anunţ

LátóOnline
2023.05.01

Redacția Revistei „Látó” din Tg.Mureș anunță Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de Redactor în data de: 29.05.2023 ora 10.

I. Condiţii generale de participare la concurs:
– cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
– cunoașterea limbii maghiare, române, în scris și vorbit;
– vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– capacitate deplină de exercițiu;
– stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
– îndeplinirea condițiilor de studii și, după caz, de vechime sau a altor condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
– candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de servicii sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

II. Condiţiile specifice de participare la concurs:

– activitate literară de limbă maghiară – publicații în presă (proză, versuri, eseu);
– cunoașterea aprofundată a limbii maghiare, române și a unei limbi de largă circulație;
– experiență în domeniul presei culturale scrise;

– studii superioare umanistice și arte (filologie și studii culturale);

– examenul se va susține în limba maghiară.

Dosarele se depun pînă în data de 22.05.2023, personal la redacția Látó, între

orele 8–16.

Acte necesare:

– Formular de înscriere (anexa 2.),

– carnet de identitate (copie),

– studii (copie),

– carnet de muncă/adeverință pt. perioada lucrată (copie),

– cazier,

– adeverință medicală,

– curriculum vitae (anexa 3.)

Concursul se va desfășura în data de 29.05.2023, la redacția Látó (Târgu Mureș, str. Tușnad, nr. 5.), ora 10.

III. Actele necesare în vederea participării la concurs:

– Cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului instituției;
– Copia actului de identitate;
– Copiile actelor care să ateste nivelul de studii, și alte acte care atestă efectuarea unor specializări;

– Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

– Cazierul judiciar că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– Curiculum Vitae;
– Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie, valabilă 60 de zile.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică „pentru conformitate cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

IV. Calendarul concursului

  1. Înscrierile – vor avea loc până în data de 22.05.2023, ora 16.
    Etapa I: Studierea și selecția dosarelor – va avea loc în data de 23.05.2023, ora 10. Rezultatul selecției dosarului va fi afișat la sediul instituției și pe
    site-ul acesteia în data de 23.05.2023, ora 16.00.
    Etapa II. Concursul se va desfășura în 2 (două) probe:
    – Proba scrisă, la sediul instituției, în data de 29.05.023, ora 10.

Durata probei scrise: 2 ore.
– Interviul în aceeași zi, la ora 14.

Rezultatele probei scrise și ale interviului vor fi afișate în 30.05.2023, ora 11.

Eventualele contestații pot fi depuse până la 24.05.2023, ora 16, pentru rezultatele etapei de selecționare a dosarelor, și până la 30.05.2023, ora 16, pentru rezultatele probei scrise și al interviului.

Afișarea rezultatelor finale – 01.06.2023, ora 11.

Informații suplimentare la telefon: 0770-172.028

V. Bibliografia concursului
Gyurgyák János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve (Osiris, 2005.)

Virágvölgyi Péter: A tipográfia mestersége számítógéppel Osiris, 2001)
Este necesară cunoașterea literaturii maghiare contemporane și în special activitatea revistei Látó.

Témával kapcsolatos cikkek

Anunț important!

2023.05.18
LátóOnline

Álláshirdetés

2023.05.01
LátóOnline