(PETŐFI SÁNDOR: SZÖRNYŰ IDŐ)

 

Ennek a versnek, amely Petőfi életében nem jelent meg nyomtatásban, s így csak meglehetősen későn került bele egyáltalán az életmű anyagába, külön jelentőséget kölcsönöz a tény, hogy ez a költő utolsónak fennmaradt verse. Ezt a kijelentést persze rögtön pontosítani kell: nem arról van szó, hogy Petőfi utolsónak szánt verséről van szó – noha az ilyen típusú verseket az utólagos értelmezések előszeretettel ruházzák fel valamiféle többletjelentéssel.1 A költőnek lehettek akár ezután is költeményei, csak ezek nem maradtak ránk: Petőfi július 31-én tűnt el a segesvári csatában, tehát ideje még lett volna újabb verseket írni – s amennyiben valóban az ő holttestéről adott számot August von Heydte utólagos, 1854-es jelentése, akkor az is figyelemre méltó, hogy szerinte a holttest mellett szétszórt papírok is hevertek; s ugyan nem tudjuk, ezek hivatalos, katonai iratok voltak-e vagy verskéziratok, de ez utóbbit sem lehet mindenestül kizárni.2 Az utolsó jelleg jelen esetben azt az egyszerű technikai tényt jelenti, hogy Petőfi azon versgyűjtő füzetében, amely a tőle írt s az életművének remélt összkiadásába beiktatni kívánt verseket tartalmazta másolati tisztázat formájában, ez az utolsónak bejegyzett darab.3

A vers kézirata után a költő feltüntette a keletkezési helyszínt is: Mezőberény. Ez a lokalizálás segíthet a keletkezés időpontjának meghatározásában. Petőfi ugyanis, csalódva a politikában, Pestről menekülve, 1849. júl. 5. és 18. között Mezőberényben időzött unokatestvére, Orlay Petrics Soma családjánál. Ezen belül azonban nincs támpontunk arra, hogy pontosítsuk a datálást, bár annyi valószínű, hogy aligha az ottani tartózkodása legutolsó napján írta a verset, ha még volt ideje a gyűjtőfüzetbe bemásolni. Hatvany Lajos ugyan megpróbált közelebbi dátumot megadni, és július 11-e utánra tette a megírást, amikor a főváros, most már véglegesen és ellenállás nélkül, az ellenség kezére került.4 Ennek azonban ellene mond Petőfinek egy, Arany Jánoshoz intézett, július 11-i levele, amelyben éppen Szalontáról várt híreket5 – azaz aligha lehettek hírei Pest elestéről, s így ezek értelemszerűen nem is befolyásolhatták.6 

A vers először 1868-ban jelent meg, Vadnai Károlynak köszönhetően a Vasárnapi Ujságban.7 A közlésről a kiadó lábjegyzete a következőt mondta: „Petőfi egykori nejének nemrég bekövetkezett halálakor hátrahagyott irományai közt megtaláltatott a Petőfi Sándor saját kezével, idő rendben összeirt költemények utolsó fogása is.”8 Azaz a közlés a kéziratgyűjtő füzet alapján készült. Kötetben aztán Petőfi 1874-es, úgynevezett díszkiadásában látott napvilágot,9 ezzel kezdődött el az életmű részeként (és záródarabjaként) való funkcionálása. 

A vers címe sajátos paradoxont foglal magában: „szörnyű”, de nem az „utolsó” időkről szóló közlés ígértetik be, azaz a végítéletről szóló beszédmód már rögtön itt felfüggesztődik. Ez a hiány Petőfi egész költői életművének a kontextusában igen erős állítás. Ez a mű ugyanis egy olyan önreflexív versbeszédre épül, amelynek bemérési pontjai a korábbi életműben vannak elszórva, s ez a vers ezekre nemcsak visszautal, hanem érvénytelennek is minősíti azokat.

Ezek közül a legfontosabb az a verscsoport, amelyet „forradalmi látomásversek”-nek nevez a szakirodalom, az apokalipszis nyelvét felhasználó és szemléletét közvetítő műveket tartalmaz. (Megjegyzendő, hogy tudomásom szerint ez a terminus nem túl régi, s az 1980-as évek elejétől bevezetett, akkor nagy vihart kiváltó, új gimnáziumi irodalom-tankönyvben bukkant föl először, tehát megfogalmazója, minden valószínűség szerint, a Petőfi-fejezetek szerzője, Veres András nem mérte fel előzetesen irodalomtörténeti szaktanulmányokban teherbírását és lehetséges hatókörét, mégis hamar bevett terminussá vált a kifejezés.)10 Ezeknek az ún. „forradalmi” verseknek pedig a végső tétje az emberi történelem üdvtörténeti lezárultát jelentő végső állapot elérése volt, amelyben az ezt előkészítő végső csata „jók” és „gonoszok” között lezárul, s megtörténik az isteni igazságtétel. Erre számos vers idézhető, Az ítélettől egészen az Egy gondolat bánt engemet címűig. Petőfi költészetében ez a forradalom: nem egy reális történeti időben megtörténő, társadalmi érdekű folyamat, hanem egy erősen morális hangoltságú, üdvtörténetileg megalapozott, logikai végpont, amely lezárja az emberi történelem minden látszólagos esetlegességét.11 (S bizonyos mértékig más műfajú, nem lírai jellegű, hanem prózai szövegeiben is ez a felfogás ütközik a társadalmi cselekvés valódi körülményeivel, s gyakran marad alul az eszményhez képest az, ami mégis megtörténik – ám mindezeknek is világos a morális alapozása). 

Ez az, ami itt felszámolódik, pontosabban csak a teljes hiánya mutatkozik meg. 

A vers egy ószövetségi, büntető Isten-kép felvillantásával indul („Talán az ég / megesküvék”): a bűnösnek bizonyuló, kiválasztott, de elpártolt népet („a magyart”) eltörölni szándékszik a Teremtő. Ez bibliai parafrázis (1Móz 6), csak itt nem a vízözön-pusztítás, hanem a vérözön és a döghalál a büntetés eszköze – ezt a felcserélést víz és vér között Petőfi életművében már 1846-ban láthattuk a Levél Várady Antalhoz című versben („Már vizözön volt, most egy vérözön kell”). 

A magyarság teljes kiirtásának az isteni szándéka az egykor kiválasztott, de immár Istentől elvetett nép státuszát mutatja – egy olyan népét, amelyet az 1849-es versek többször minősítettek kifejezetten Isten népének (Európa csendes, ujra csendes; Jött a halál; Föl a szent háborúra!). A kard pedig, amely a korábbi versekben egyértelműen szabadság-szimbólum, s ilyen módon a magyarság attribútuma volt (Európa csendes, ujra csendes; Jött a halál), immár a kiirtás eszköze, s azoknak a meg nem nevezett, arctalan erőknek a kezében van, amelyek a pusztítás munkáját folytatják („villog ellenünk / A fél világnak kardja.”).

Az „Egy szálig elveszünk-e mi?” mondat sem újdonság Petőfi költészetében: a nemzet végső kipusztulását kifejező fordulat felbukkant már korábban, A szabadsághoz című versben (1848. [márc. 27.]),12 s a későbbiekben Petőfi háborúval kapcsolatos verseinek a hangsúlyos részévé válik: Ismét magyar lett a magyar… (1848. [júl.]), A nemzetgyűléshez (1848. júl. 4.), Föl a szent háborúra! (1849. [jún. 20–30]). Csak most ez itt nem egyszerű költői kérdés, amelynek az értelme a rá adott tagadó válaszban áll (hiszen ha úgy lesz, annak is van értelme… – ahogyan ezt a korábbi versek retorikája beépítette a versszövegbe), hanem az elkövetkezendők megjövendölése. Ami történt s történik, nem készíti elő az emberi történelem végét, az üdvtörténeti értelmű „utolsó ítélet”-et. Nincs apokalipszis, csak pusztulás: egy nemzet vége. Ebben az értelemben a vers folytatója és betetőzője a magyarság eltűnését és a „herderi jóslat” árnyékát viselő szövegeknek is.13 S benne van az ossziáni költőmodell lehetősége – de negativitásában. Ez magára a Petőfi-életműre is visszautal, egy nem is túl sokkal korábbi szövegre, amely a lírai én feladatát még éppen ebben a megörökítésben látta volna. Lássuk a két szöveghelyet!

„Egy szálig elveszünk-e mi?

Vagy fog maradni valaki,

Leírni e

Vad fekete

Időket a világnak?

S ha lesz ember, ki megmarad,

El tudja e gyászdolgokat

Beszélni, mint valának?”

Amit itt Petőfi visszavon, az egy nem sokkal korábban (1849. március [6–7.]), Marosvásárhelyen keletkezett versében (Bizony mondom, hogy győz most a magyar…) van igen szépen kifejtve, a költői hivatás közösségi emlékezetet őrző, ossziáni modell újrafogalmazásaként; a legendás gael dalnok, Osszián volt ugyanis a mitikus példája annak a szerepmodellnek, amely népe teljes kipusztulása után egyedül az utoljára életben maradt költő memóriájában és költői műveiben őrizte meg a hősi csaták emlékezetét – ezt pedig Macpherson nevezetes, egykorúan fordításnak nevezett, de mint utólag kiderült, saját magától alkotott, imitációs műve népszerűsítette Európa-szerte (s amelyet ennek feltárulása után sokáig sommásan hamisításnak bélyegeztek):14

„Tudom, hogy a golyó nekem nem vét,

Tudom, hogy a sors őriz engemet,

Hogy engemet megölni nem lehet,

Mert én leszek, nekem kell lenni, ki

Ha elleninket mind a föld fedi,

Megéneklem majd diadalmadat,

Szabadság, és a szent halottakat,

A kiknek vére volt keresztvized,

S halálhörgése bölcsőéneked;”

Ehhez a szerepértelmezéshez képest a Szörnyű idő már ennek a magabiztosságnak a teljes hiányáról árulkodik, s logikailag is mintha egy tölcsér szűkülését követné: ami bekövetkezik, azt nincs, aki túlélje; de ha valaki túléli, nem tudja elmondani, mert nincsenek rá szavak; s ha mégis elmondja, nincs, aki elhiggye. Azaz úgy summázhatjuk ennek a lényegét, hogy az egész küzdelemnek nem volt semmi értelme, mégsem az emberiség nembeli javáért vagy a transzcendens igazságért folyt (ahogyan ezt korábbi Petőfi-versek még heroikusan állították), hiszen sem isteni tanúság nincs az áldozat mellett (az „utolsó ítélet” éppen ez lehetne), sem emberi részvét. 

Marad az egyetlen lehetséges minősítés: ez csupán mese. A fantázia terméke, elképzelt, nem valóságos esemény. Ez a tragikus irónia egyszerre vonja kétségbe a költő és a történetíró hivatását és kompetenciáját: a lírai én egyik sem lehet immár. Amiről beszélni tud, az nem tekinthető az igazság státuszában lévőnek (ahhoz túl szörnyű), de nem lehet költői hitele sem, mert túlmegy a fantázián is. 

Szörényi László tanulmánya, amely talán először nézett szembe ennek a versnek a jelentőségével, ezt egy nagy hatású szintagmában összegezte: apokalipszis helyett kataklizma.15 A különbség valóban lényegbevágó: a pusztulást (amely ez esetben egy nemzeti közösség totális felszámolódása) képes-e a lírai én a transzcendens értelemadás fényében úgy szemlélni, mint amely valami isteni terv beteljesüléséhez visz közelebb. Petőfi korábbi versei – nemcsak lírai művei, hanem még az 1848-as év nagy összegző verses epikai műve, Az apostol is16 – azt mutatták, hogy lehetséges egy ilyen világkép, szemlélhető a világ az apokaliptikus látásmód jegyében. A Szörnyű idő azonban már nem ennek jegyében született. Ennek a tüzetes és alapos feltárása Szörényi tanulmányának az érdeme. A szerző itt megtalált egy olyan pontot a Petőfi-életműben, ahonnan visszamenőleg is át lehetett volna írni a költő világképének legfontosabb tendenciáiról szóló irodalomtörténeti narratívákat – akár a Petőfi forradalmi verseivel alapvetően és mélyebben nem foglalkozó Horváth János klasszikus nagy összegzését,17 akár a Horváthot opponáló, de azzal gondolati tartalom és anyagismeret dolgában versengeni nem tudó marxista modellt, amelyet Pándi Pál próbált meg hegemón módon képviselni.18 A hetvenes évek szakmai kontextusában ez erősen polemikus álláspont volt, még akkor is, ha Szörényi nem élezte ki az alapvető véleménykülönbséget, s tanulmányát egy meglehetősen eldugott helyen jelentette meg, a Petőfi Irodalmi Múzeum évkönyvében (még ha évfordulós kiadványban is). Alighanem ez a fajta marginalitás is hozzájárult ahhoz (bár ez nyilván nem a teljes magyarázat), hogy a dolgozat nem keltett jelentős feltűnést, s ami a legfontosabb, nem keltett nyilvános vitát: érdekes módon a korszak nagy Petőfi-vitája, amúgy meglehetősen egyenlőtlen feltételekkel és igen sovány szakmai eredménnyel, Fekete Sándor és Lukácsy Sándor között zajlott le Petőfi forradalmiságának a mibenlétéről.19 Szörényi László viszont annyiban hagyta nagy jelentőségű felismeréseit (még ha 1989-ben felvette is első reprezentatív tanulmánykötetébe a tanulmányt), és soha sem bontotta ki a kezdeményezéseit, pedig ez alapvetően átírhatta volna a „forradalmár Petőfi” 70-es években kanonizálódott képét (igaz, mivel senki nem vitatta a tanulmányát, még csak a vitaszituáció sem ösztönözte a részletesebb kifejtésre). Pedig, mondhatnám, ez írta volna át igazán a Petőfi-kérdést, s nem az az eldönthetetlen (s nem túlságosan termékeny) dilemma, amely körül Fekete és Lukácsy ölre ment, hogy tudniiillik a költő buonarottiánus forradalmár volt-e. 

Amit Szörényi kezdeményezett, annak igazából utólag (s talán éppen mostanról) látszik a jelentősége: ő ismerte föl azt először, hogy a Szörnyű időben egy apokaliptikus beszédmód vége jelenik meg, s egybeesik Petőfi életművének lezárultával. Tehát ez az utolsó szó, amelyet a költő lírai életműve kimondott. S Szörényi tanulmányából az is következett (volna), hogyha innen a végpontból próbálunk meg visszatekinteni az életmű korábbi vonulataira, akkor az egész 48–49-es verscsoportnak (illetve az ezt előkészítő korábbi verseknek is) egészen más hangsúlyokra épülő értelem adható, mint amelyet a forradalmár Petőfi korábban elrajzolt, marxista víziója sugallt.

Sajnos azonban, ez a tudománytörténet ki nem aknázott lehetőségei közé tartozik: Szörényi nem építette ki a koncepcióját, nem írta meg részletesen ezt az ötletét – a Petőfi-kutatás nagy kárára. S ami legalább ekkora baj, hogy azóta mások sem próbálták meg továbbgondolni az ott megpendített gondolatokat. A Szörényi-tanulmányra tett – mindig elismerő, de mindig sommás, részletekbe bele nem ereszkedő – utalások helyettesítették a következtetések levonását.

De talán még most sem késő.

Szegedy-Maszák Mihály egy régi tanulmányában Vörösmarty költői teljesítményét jellemezte úgy, hogy a „keresztény apokalipszis laicizálásá”-t végezte el 1849 utáni verseiben.20 Érdemes meghosszabítanunk az állítást: a végső lépést Petőfi tette meg, még 1849 tavaszán.

 

JEGYZETEK

1 Erről a masszív és kultikus elemeket sem nélkülöző értelmezési hagyományról lásd Szilágyi Márton, Egy Arany-szöveg és az „utolsóvers-szindróma”, Kalligram, 28. évf. (2019), 12. sz., 93–95.

2 Vö. Hermann Róbert, A segesvár-fehéregyházai ütközet és Petőfi halála – a kutatás kérdőjelei = Uő., Reformkor, forradalom, szabadságharc: Válogatott tanulmányok, Bp., Line Design, 2016, 249–271. Különösen: 253–255.

3 Országos Széchényi Könyvtár Kézirattár, Fond VII/12. „Nagy negyedrét alakú (20,5 x 26,2 cm), 16 fólió terjedelmű, bekötésre készült kézirat. 2 – 2 levél összefügg, de az egymásba tett lapok nincsenek összefűzve. Az 1–2. és 24–32. lapok számozatlanok, a 3–23. lapokat Petőfi számozta be. A 2, 20. és 24–32. üres lapok kivételével írás a levelek mindkét lapján. Autográf. Minden vers új lapon kezdődik; a zárójelbe tett keletkezési hely és alatta egy rövid vízszintes vonal zárja a költeményeket. Az első lap felső felének közepén látható a „(…) három sorba írt cím”: Petőfi Sándor / Költeményei /1849. A kézirat leírása a kritikai kiadásban: Petőfi Sándor levelezése: Függelék (Vegyes feljegyzések, szerkesztői jegyzetek, dedikációk, másolatok, rajzok) – Pótlás a kiadás korábban megjelent köteteihez, s. a. r. Kiss József – V. Nyilassy Vilma, függelék H. Törő Györgyi, pótlás Kiss József, Bp., Akadémiai, 1964 (Petőfi Sándor Összes Művei VII.) [a továbbiakban: PSÖM VII.], 623.

4 Hatvany Lajos, Így élt Petőfi, I–II. kötet, 2., javított kiadás, szerk. Kiss József – Pándi Pál, Bp., Akadémiai, 1967, II. 786.

5 „Hát ti mit csináltok, hogy vagytok? add tudtomra, valamint azokat is, a mik az utóbbi időkben a világon és Magyarországban történtek, mert én, mióta Pestet elhagytam, semmit sem tudok.” Petőfi Sándor Arany Jánosnak, Mezőberény, 1849. júl. 11. = PSÖM VII. 215.

6 A kritikai kiadást Kerényi Ferenc készítette, de Kerényi 2008-as halálával befejezetlenül maradt 6. kötete – amelyet e sorok szerzőjének kell befejeznie, s készülése folyamatban van – ezekre az adatokra építette a vers datálását.

7 Szörnyű idő: Petőfi utolsó költeménye, Vasárnapi Ujság, 15. évf. (1868), 52. sz. (dec. 27.), 633.

8 Uo.

9 Petőfi Sándor költeményei, Hiteles kéziratok alapján megigazított és hazai művészek rajzaival díszített 1. teljes kiadás, Bp., 1874, 569–570. A kiadás hátteréről lásd T. Szabó Levente, A megszelídített Petőfi? Az 1874-es Petőfi-díszkiadás körüli vita és a korabeli Petőfi-filológia egyidejű egyidejűtlenségei = „Szirt a habok közt”: Tanulmányok Imre László 70. születésnapjára, szerk. Bényei Péter – Gönczy Monika – S. Varga Pál, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014, 158–171.

10 Szegedy-Maszák Mihály – Veres András – Bojtár Endre – Horváth Iván – Szörényi László – Zemplényi Ferenc, Irodalom II. A gimnázium II. osztálya számára, Bp., Tankönyvkiadó, [1980.]

11 Erről lásd bővebben Szilágyi Márton, A magyar romantika ikercsillagai: Jókai Mór és Petőfi Sándor, Bp., Osiris, 2021 (Osiris Irodalomtörténet. Tanulmányok), 149–160. 

12 Itt és a továbbiakban a versek datálásakor azokat az időpontokat adom meg, amelyeket a Kerényi Ferenc készítette, befejezetlen kritikai kiadás határozott meg, s amelyek majd ilyenformán az elkészült kötetben is a legújabb álláspontot fogják jelenteni.

13 Ennek a verscsoportnak egy korábbi darabjáról, Vörösmarty Mihály Szózatáról lásd Szilágyi Márton, „Miért én éltem, az már dúlva van”: Vörösmarty-tanulmányok, Bp., Kalligram, 2021, 180–192.

14 Vö. az utalás tágabb környezetére: Hartvig Gabriella, Az Osszián-kultusz Magyarországon = A nyelvújítás kora, szerk. Tóth Orsolya, Pécs, Kronosz, 2021, 119–134.

15 Szörényi László, Apokalipszis helyett kataklizma: A Szörnyű idő elemzése = A Petőfi Irodalmi Múzeum évkönyve 10., szerk. V. Nyilassy Vilma, Bp., Népművelési Propaganda Iroda, 1973, 171–186. Kötetben más címen: Apokalipszis helyett kataklizma: Petőfi utolsó verse = Szörényi László, „Multaddal valamit kezdeni”: Tanulmányok, Bp., Magvető, 1989 (JAK-füzetek 45.), 94–118.

16 Erről lásd Szilágyi Márton, A magyar romantika ikercsillagai: Jókai Mór és Petőfi Sándor, Bp., Osiris, 2021 (Osiris Irodalomtörténet. Tanulmányok), 178–197.

17 Horváth János, Petőfi Sándor, Bp., Pallas, 1922. 

18 Megjegyzendő, hogy Pándi soha nem írta meg Petőfi 48–49-es időszakának monografikus feldolgozását. Legfőbb szakmai teljesítménye e területen egy társszerzővel közösen írt népszerű életrajz, néhány részmonográfia s egy tanulmánykötet (nem számítván most tanulmányait s a tőle szerkesztett tanulmányköteteket): Pándi Pál – Pálmai Kálmán, Petőfi Sándor, Bp., Gondolat, 1973 (Nagy magyar írók); Pándi Pál, Petőfi 1.: A költő útja 1844 végéig, Bp., Szépirodalmi, 1961. (2., javított kiadása: 1982); Uő., „Kísértetjárás” Magyarországon: az utópista szocialista és kommunista eszmék jelentkezése a reformkorban, I–II. kötet, Bp., Magvető, 1972; Uő., Petőfi és nacionalizmus, Bp., Akadémiai, 1974 (Korunk tudománya); Uő., Első aranykorunk: Cikkek, tanulmányok a magyar felvilágosodás és reformkor irodalmáról, Bp., Szépirodalmi, 1976. 

19 A vita csak felemás módon kerülhetett a nyilvánosság elé: Fekete Sándor tanulmányai és könyvei, amelyek álláspontját tükrözték, megjelenhettek (a legfontosabbak: Fekete Sándor, Mezítláb a szentegyházban: Cikkek Petőfiről és kortársairól, Bp., Magvető, 1971; Uő., Petőfi romantikájának forrásai, Bp., Akadémiai, 1972 [Irodalomtörténeti füzetek 77.]; Uő., Számadás az ünnepről: Régi viták – mai megközelítésben, Bp., Magvető, 1975. A többi idevonható írás részletes felsorolása: Fekete Sándor, Petőfi evangéliuma: A költő és a francia forradalmak, Bp., Kossuth, 1989, 377.), míg Lukácsy Sándor könyvterjedelmű vitairata nem kapott nyilvánosságot. Így amikor ez, a vitához hozzászólni akaró monográfia megszületése után több évtizeddel megjelenhetett, szinte már csak tudománytörténeti leletként volt érdekes: Lukácsy Sándor, Petőfi eszmerokonai, Bp., Argumentum, 2001 (Irodalomtörténeti füzetek 150.). Nem is volt érdemi visszhangja. Mintha mindenki zavartan hallgatott volna róla…

20 Szegedy-Maszák Mihály, A kozmikus tragédia romantikus látomása (Az Előszó helye Vörösmarty költészetében) = Uő., Világkép és stílus: Történeti-poétikai tanulmányok, Bp., Magvető, 1980 (Elvek és utak), 182–220. Különösen: 186–189.